My Cart

0

Select Your Currency

Witamy!

Terms and conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BY ORIANNE

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady działania oraz dokonywania transakcji w sklepie internetowym www.byorianne.com
 2. Sklep internetowy byorianne.com znajdujący się pod adresem www.byorianne.com jest własnością firmy by Orianne Oriana Czepiec z siedzibą przy ul. Lipska 57/19 w Krakowie, kod pocztowy 30-721 e:mail: store@byorianne.com NIP: 679 288 85 81 REGON: 122800677
 3. Cennik umieszczony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny podane na stronie internetowej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie zamieszczone na stronie projekty, treści oraz zdjęcia podlegają prawom autorskim które należą do firmy by Orianne Oriana Czepiec.Jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów (m.in. zdjęć, tekstów, grafik) w celach  innych niż użytek osobisty, bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie prawa.

Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty oferowane przez by Orianne można składać za pośrednictwem strony internetowej. Składając zamówienie klient oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawarcie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną ze Strony internetowej Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 3. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu realizacji zamówienia czyli do momentu wysyłki. Prosimy wtedy o kontakt na adres mailowy orders@byorianne.com, podając w tytule numer zamówienia.

Płatności

 1. Ceny podane są w PLN oraz w Euro i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy konkretnym produkcie jest wiążąca od chwili potwierdzenia zamówienia i nie ulega zmianie, nawet przy wzroście cen produktów w serwisie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie.
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu
 6. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

  05 1090 1665 0000 0001 2107 5815
  BY ORIANNE ORIANA CZEPIEC
  ul. Lipska 57/19
  30-721 Kraków

  W tytule należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko
   
 7. Sprzedawca nie realizuje płatności za pobraniem.
 8. Klient winien zapłacić za Produkt w terminie do 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. W braku płatności w powyższym terminie, uznaje się że Klient odstąpił od umowy sprzedaży zaś Produkt wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy:
  • Formularz Zamówienia został nieprawidłowo lub częściowo wypełniony
  • Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu
  • Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu
  • Kwota zamówienia (wliczając koszty przesyłki) nie została zapłacona przez Klienta w terminie 5-ciu dni od złożenia zamówienia
 3. Zamówienia realizowane są na terytorium RP, dostawa poza wskazane terytorium wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia.
 5. Przesyłki dostarcza nasz partner logistyczny, czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych, a z reguły jest to 3-4 dni.
  W niektórych przypadkach (np. braku dostępności Produktu) czas dostawy może zostać wydłużony (o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w opisie danego Produktu na Stronie internetowej Sklepu).
 6. O wysłaniu przesyłki Klient informowany jest oddzielnym mailem, w którym zawarty jest numer listu przewozowego służący między innymi do śledzenia w czasie rzeczywistym przesyłki na stronie internetowej kuriera.
 7. Przesyłka kurierska doręczana jest w Dni Robocze. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki kurierskiej do 24 godzin od momentu otrzymania od Sklepu zawiadomienia o wysłaniu Produktu zaleca się kontakt z firmą kurierską w celu uzyskania numeru kuriera i potwierdzenia terminu doręczenia przesyłki.
 8. W przypadku niedoręczenia przesyłki do Klienta i zwrotu paczki do Sklepu Sklep, po weryfikacji danych podanych przez Klienta w Zamówieniu ponownie skieruje przesyłkę do Klienta.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 Dni Roboczych  od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, a jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci w terminie 7 Dni Roboczych całą otrzymaną kwotę.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 Zwroty, Wymiany i Reklamacje

 1. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan odbieranej przesyłki, a ewentualne uszkodzenia opakowania lub przesyłki należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 3. Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.
 4. Produkty wykonane na specjalnie zamówienie  (na wymiar) nie podlegają zwrotowi!
 5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać wszystkie oryginalne metki.
 6. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta.
 8. Sprzedawca, wobec Klientów będących konsumentami, odpowiada za niezgodność Produktu z umową zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym
 9. Klient ma prawo złożyć reklamację, która zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Sklepu.Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest:
  • przesłać Produkt w oryginalnym, opakowaniu dostarczonym przez producenta wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres Sklepu, wskazany w Regulaminie
  • podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.
  Sklep  weryfikuje zasadność reklamacji i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. W przypadku niezgodności Produktu z umową  sprzedaży i uwzględnienia reklamacji przez Sklep, Sklep na wniosek Klienta doprowadzi Produkt do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę albo wymieni Produkt na nowy/inny, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernych kosztów.  Jeżeli Klient zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego nie może żądać ani naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy naprawa albo wymiana narażałyby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna.
 11. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
 12. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej czy zakupiony Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
  W przypadku uznania (pozytywnego rozpatrzenia) reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty, związane z odesłaniem Produktu reklamowanego, w terminie 3 Dni Roboczych. Koszty przesyłki są zwracane wedle cennika danego dostawcy.
 13. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają wyłącznie z różnicy w ustawieniu parametrów monitora komputera Klienta, w szczególności nieznaczącej różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Reklamacji nie podlegają również: uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia), odbarwienia, przemoczenia Produktu. Produkty które zawierają w opisie informację iż są farbowane ręcznie są unikalne i mogą się nieznacznie różnić od siebie co nie jest postawą do reklamacji

 Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Produktów zawieranej poprzez przyjęcie Zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z  dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości Ceny.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Sklepu. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się polskie prawo. 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.05.2013 r.

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
x